Photos

Previous Next

Sensei Jeanne  & Kristen

Sensei Jeanne & Sensei Kristen performing a Naginata drill. 

 

Sessa  Kai

Sessa Kai Home Page